.......................سیدکمال سیدی صاحباری.......................

........................... عشق ، بچه بازی نیست ، قدرت تعهد دادن ندارید عاشق نشوید ...................................