.......................سیدکمال سیدی صاحباری.......................

........................... عشق ، بچه بازی نیست ، قدرت تعهد دادن ندارید عاشق نشوید ...................................

خرداد 94
1 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
14 پست
آذر 93
11 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
33 پست
تیر 93
12 پست
خرداد 93
24 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
44 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
34 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
52 پست
مرداد 92
43 پست
تیر 92
46 پست
خرداد 92
28 پست
مهر 91
37 پست
شهریور 91
109 پست
مرداد 91
57 پست
تیر 91
39 پست
خرداد 91
42 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
23 پست
دی 90
44 پست
آذر 90
22 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
17 پست
شهریور 90
20 پست
مرداد 90
33 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
21 پست
اسفند 89
22 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
14 پست
آبان 89
18 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
10 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
19 پست
آبان 88
19 پست
مهر 88
10 پست