کسی که نام او خداست

خداوند بینهایت است و لامکان و بی زمان

اما به قدر فهم تو کوچک میشود
و به قدر نیاز تو فرود میآید
 
و به قدر آرزوی تو گسترده میشود
و به قدر ایمان تو کار گشا میشود

یتیمان  را پدر میشود و مادر
محتاجان برادری را برادر میشود
عقیمان را طفل میشود
نا امیدان را امید میشود
گمگشتگان را  راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور  میشود
رزمندگان را شمشیر میشود
پیران را عصا میشود
محتاجان به عشق را عشق  میشود

خداوند همه چیز میشود همه کس را........

به شرط اعتقاد،
به شرط پاکی دل،

به شرط طهارت روح ،
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشوئید قلبهایتان را از هر احساس ناروا

ومغزهایتان رااز هر اندیشه خلاف

وزبانهایتان رااز هرگفتار ناپاک

ودستهایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید از ناجوانمردیها،ناراستیها،نامردمی ها.... 

چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه

بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند

ودر کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند ....

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدایافت نمی شود؟؟؟؟

ملا صدرا

/ 1 نظر / 2 بازدید
عسل

قشنگ و با معنی بود[گل]