ناز

چه خوش نازیست ناز خوب رویان

ز دیده رانده را دزدیده جویان

به چشمی خیرگی کردن که برخیز

به دیگر چشم دل دادن که مگریز

به صد جان ارزد آن ساعت که جانان

نخواهد گوید و خواهد به صد جان

 

/ 0 نظر / 2 بازدید