آسان ترین راه

آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقابلا  محبت کنی.
-
آسان ترین راهمبارزه با مشکلات ، روبرو شدن با آنهاست نهفرار .
-
آسان ترین راه رسیدنبه آرامش ، آن است که سالم و بی غل و غشزندگی کنی .
-
آسان ترین دوستی ،همیشه بهترین دوستی نیست . این رابه خاطر بسپار .
-
آسان ترین بحث ، بحثدر باره چیزهای خوب و امیدوارکننده است .
-
آسان ترین برد ، آناست که خود را از پیش بازنده ندانی .
-
آسان ترین راه خوبزیستن ، ساده زیستن است .
-
آسان ترین راه دوری ازگناه ، آن است که همیشه بدانی در پیشگاهخداوند هستی.
-
آسان ترین و درعین حالبا ارزش ترین عشق، بی ریاترین آن است .
-
آسان ترین راه بودن ،آن است که حس بودن همیشه دروجودت شعله ور باشد .
-
آسان ترین راه راحتبودن ، آن است که خودت راهمانطور که هستی بپذیری و در همه حال خودتباشی .
وبالاخره
-
آسان ترین راه خوشبختزیستن ، آن است که همان طور که برای خودتارزش قایلی

برای دیگران نیز ارزش قایل شوی  بدون توجه به موقعیت طرف مقابل

 

/ 0 نظر / 2 بازدید