بگذارید تا ...

بگذارید درهمان حال که با هم هستید ، اندکی از هم جدا باشید. یکدیگر را دوست بدارید ولی عشق را محدود نسازید، بگذارید عشق مثل یک دریای مواج ، بین دو ساحل روح شما حرکت کند. جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام ننوشید. از نان خود به دیگری بدهید اما از یک قرص نان نخورید.با یکدیگر بخوانید و برقصید و شادمانی کنید ، اما بگذارید هریک از شما ، تنها باشد. به یکدیگر  دل دهید اما دلهای یکدیگر را در تصرف خود نگه ندارید.با یکدیگر بر پا بایستید اما بیش از حد به یکدیگر نزدیک نباشید ، ستون های معبد نیز جدا از هم بر پا ایستاده اندو درخت بلوط و سرو در سایه یکدیگر رشد نمی کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید