/ 1 نظر / 23 بازدید

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند می گویند خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند ... وقتی نزدیک تر به هم بودند ، گرم تر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد ... به خاطر همین تصمیم گرفتند از هم دور شوند ولی از سرما یخ زده و می مردند ... از این رو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند یا نسلشان منقرض شود ! پس دریافتند که بهتر است باز گردند و گردهم آیند و آموختند که : با زخم های کوچکی که هم زیستی با کسان بسیار نزدیک به وجود می آورد زندگی کنند ، چون گرمای وجود دیگری مهم تر است ... و این چنین توانستند زنده بمانند .. بهترین رابطه این نیست که ؛ اشخاص بی عیب و نقص را گرد هم می آورد و آنان را تحسین نماید بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب ها و خوبی های دیگران کنار آید بدبختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند … " انوره دو بالزاک "