وقتی میای

وقتی می یای صدای پات از همه جاده ها میاد
انگار نه از یه شهر دور که ازهمه دنیامیاد
تا وقتی که در وا میشه لحظه دیدن میرسه
هرچی که جاده است رو زمین بهسینه من میرسه
ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشتهباشم به هرچی میخوام میرسم
به هرچی میخوام میرسم
عزیزترین سوغاتی  غبارپیراهن تو
عمر دوباره منه دیدن و بوئیدن تو
نه من تو رو واسه خودم نه از سرهوس میخوام
عمر دوباره منی تو رو واسه نفس میخوام
ای که تویی همه کسم بی تومیگیره نفسم
اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم
به هرچی میخواممیرسم
وقتی تو نیستی قلبم و واسه کی تکرار بکنم
گلهای خواب آلوده رو واسه کیبیدار بکنم
دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه
مگه تن من میتونه بدون توزنده باشه
ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشته باشم بههرچی میخوام میرسم

/ 0 نظر / 2 بازدید