نگاه

درون دریا
و در بی وزنی اعماق
جایی که رویاها برآورده می شوند
دو خواهش با هم یکی می گردند
تا آرزویی را برآورده سازند
نگاه من و نگاه تو
همانند انعکاسی خاموش
بی پایان تکرار می شوند
دورتر و دورتر
فراتر از آنسوی هر چیز
از میان گل پونه های وحشی.
ولی من همواره بیدار خواهم شد
و همیشه آرزوی دیدار تو خواهم کرد.
و گیسوان تو همواره شانه هایم را نوازش خواهند کرد

/ 0 نظر / 2 بازدید