خسته ام

خسته اماز حبس دیوار و قفس
خسته ام ازحجم سنگین نفس


خسته ام از ابر و باران وغبار
ازطلوع و از غروب این دیار


خسته ام از دیدن هر منظره
ازطبیعت در درون پنجره


خسته ام از رفت و آمدهایدور
ازکویر و دشت و صحرا و عبور


خسته ام از خستگی و سادگی
خسته اماز عشق و از دلدادگی

/ 0 نظر / 2 بازدید