نگاه شرقی

آفتاب من ، نگاه شرقی ات را تا همیشه به گل پونه های وحشی بسپار ، آنها هر صبح مجنون وار ترانه های دل انگیزی را در گوش علفها زمزمه می کنند، علفها از شبنم صبحگاهی تر و بره ها در هوسند تا غزل آبی عشق را از زبان علفها بشنوند و این راز پونه ای وحشی است ، نجوایت را در گوش گل پونه ها زمزمه کن.

/ 0 نظر / 2 بازدید