آنجا را نمی دانم

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمیدانم

 اینجا چند روزیست زمستان آمده، آنجا را نمیدانم

اینجا فقط  رنگ است ، آنجا را نمیدانم

 اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمیدانم

 اینجا باد میوزد،  آنجا را نمیدانم

اینجا چشمی تراست ، آنجا رانمیدانم

اینجادیگرقاصدکها هم مرده اند، آنجارانمیدانم

/ 0 نظر / 3 بازدید