ببخش

زندگی یعنی :

بخند هرچند که غمگینی ،

ببخش هرچند که دلگیری ،

فراموش کن هرچند که درگیری.

دیگران را ببخش ، نه به این دلیل که آنها سزاوار بخشش تو هستند ،

نه ،فقط به این دلیل که تو سزاوار آرامشی. 

زرتشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید